CERTIFIKÁTY

Integrovaný systém riadenia
Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. má zavedený certifikovaný Integrovaný systém riadenia, ktorý podlieha priebežnej kontrole a pravidelnému dohľadu zo strany certifikačnej organizácie SGS Slovakia spol. s r.o. Integrovaný systém je zavedený do interných smerníc spoločnosti, do technicko-kvalitatívnych podmienok, do každej činnosti, ktorú spoločnosť vykonáva a tým pomáha k neustálemu napredovaniu v kvalite a produktivite práce. Naša spoločnosť poskytuje kvalitné služby s maximálnou mierou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s minimálnym dopadom na životné prostredie a v súlade s platnými právnymi a používanými predpismi a normami.
ROBO Piešťany, a.s. je držiteľom týchto certifikátov ISR:
EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018
Spoločnosť je tiež držiteľom:

POTVRDENIA o priemyselnej bezpečnosti so stupňom utajenia dôverné (oboznamovanie sa) a vyhradené (postúpenie a vytváranie) vydaného Národným bezpečnostným úradom SR.

CERTIFIKÁTU na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO so stupňom oprávnenia NATO Confidential.
OPRÁVNENIA na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi v zmysle zákona č 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
REGISTRÁCIE v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 na zber ostatných a nebezpečných odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, činnosť obchodníka, sprostredkovateľa a dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu.
REGISTRÁCIE v Registri partnerov verejného sektora.
REGISTRÁCIE v Registri konečných užívateľov výhod.

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore