Nakladanie s nebezpečným odpadom

07022017_1 (1)
967

RAO

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi pri demontáži, čistení a dekontaminácii stavebných častí a konštrukcií vonkajších povrchov technologických častí zariadení a podporných systémov v rozsahu fragmentácie, separovania a triedenia rádioaktívneho odpadu.

AZBEST

V zmysle oprávnenia spoločnosti na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi spoločnosť zneškodňuje azbest ako nebezpečnú látku mokrou cestou, t.j. pred demontážou je azbest stabilizovaný špeciálnym nástrekom, následne je odstránený a dopravený na skládku nebezpečného odpadu.
INÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prípravy nebezpečného odpadu na transport pre uloženie na skládku nebezpečného odpadu, ktoré sú ustanovené v Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z.):

odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore