Referencie

Spoločnosť ROBO Piešťany, a.s. počas svojho pôsobenia úspešne realizovala množstvo projektov predovšetkým v oblasti energetiky v priestore JE-EBO pri údržbe, bežných opravách, generálnych opravách a pri vyraďovaní blokov A1 a V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a v oblasti priemyselných stavieb.

Energetika

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu,
 • demontáž a fragmentácia vnútroreaktorových častí (kolpak, tepelná izolácia šácht reaktorov, horný blok s tepelnou izoláciou, vodná biologická ochrana, veko a prstenec tlakovej nádoby reaktora),
 • projektovanie a výstavba seizmicky odolných bazénov mokrej fragmentácie reaktorov,
 • výstavba žeriavov a žeriavových dráh na reaktorovej sále vrátane údržby a elektrických rozvodov,
 • obsluha rezacích zariadení na fragmentáciu vnútroreaktorových častí a tlakových nádob reaktorov pod vodou,
 • výpočet seizmickej odolnosti a redukcie šachty reaktora,
 • demolácia aktivovaných a kontaminovaných častí šácht reaktorov
 • demontáž oceľových oblicoviek v miestnostiach hermetickej zóny
 • demolácia kontaminovaných betónov bazéna skladovania vyhoretého paliva a univerzálneho hniezda
 • demolácia kontaminovaných betónov nádrží havarijnej zásoby roztoku bóru
 • opravy a doplnenie osvetlenia reaktorovej sály,
 • demontáž systémov a nádrží budovy pomocných prevádzok,
 • demolácia chladiacich veží JE V1,
 • dekontaminácia primárneho okruhu,
 • dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1,
 • jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania,
 • demontáž zariadení strojovne JE V1 vrátane búrania stolíc TG,
 • demontáž izolácií strojovne JE V1,
 • výstavba linky a pracoviska na triedenie a spracovanie káblov,
 • výstavba dodávky váh (železničných, cestných, prenosných pre automobily),
 • demontáž systémov elektrického napájania,
 • úprava skladovacích priestorov,
 • dodávka transportných a obalových prostriedkov (sudy, kovové palety, vrecia a fólie, kontajnery, …) potrebných pre vyraďovanie JE V1,
 • dodávka  tovarov na prevádzku spracovania RAO (cement zmesový, kamenivo s vysokým obsahom oxidu kremičitého),
 • špeciálne čistiace služby, čistiace služby vykonávané metódou priemyselného horolezectva,
 • fragmentácia a triedenie rádioaktívneho odpadu a obslužné práce na jednotlivých strojoch pri triedení a fragmentovaní,
 • výškové opravy metódou priemyselného horolezectva, stavebné opravy, opravy omietok, malieb a náterov,
 • triedenie a fragmentovanie rádioaktívneho odpadu a jeho príprava na uvoľňovanie do životného prostredia,
 • meranie účinnosti aerosólových a jódových filtrov vzduchotechnických zariadení primárneho okruhu JE V1,
 • projekt a rekonštrukcia mobilných prístrojov radiačnej kontroly,
 • vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie „Inovácia monitorov RKBSC“,
 • vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie „Meranie hmotnostnej aktivity hygienických slučiek“,
 • čistenie vodojemov pitnej vody JE V1, JE V2,
 • odstránenie, zber a likvidácia nečistôt z roštov a z dna BSVP JE V1,
 • vyčistenie vnútroreaktorových častí a tlakovej nádoby reaktora odčerpaním vysoko kontaminovaných častíc, nánosov a kalov po vyvezení paliva a separovanie vzniknutého RAO do tienených skladovacích obalov,
 • zvýšenie protipožiarnej odolnosti medziskladu vyhoretého paliva Bohunice
 • Náter fasády MSVP a rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • Projektová dokumentácia a realizácia prístreškov nad vstupnými priestormi SO 942NV A1:V1 a 631b:V1
 • Hydraulické vyregulovanie sústavy trás vykurovania – odborné posúdenie technického stavu a vypracovanie technického riešenia
 • Dodávka kameniva do betónu na výrobu VBK
 • Dodávka sudov a paliet so záchytnou vaňou
 • Montáž a demontáž lešenia v JE A1 a JE V1
JACOBS Slovakia, s.r.o. / AMEC
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu letiska Sliač,
 • vykonanie terénnych prieskumov v areáli vojenskej základne Sliač (pyrotechnický, azbestu, inžiniersko-geologický, hydrologický, environmentálny, topografický, statický, stavebný, inžinierskych sietí, dažďovej drenáže),
 • odstraňovanie oblicoviek kontrolovaného pásma a šachty reaktora jadrovej elektrárne,
 • fragmentácie a triedenie častí technológií primárneho okruhu,
 • fragmentácia veľkorozmerného servisného tieniaceho kontajnera VBK
Slovenské elektrárne, a.s.
 • stavebné úpravy a úpravy elektroinštalácie,
 • špeciálne a priemyselné čistenie, špeciálne čistenie vykonávané metódou priemyselného horolezectva, zvýšenie seizmickej odolnosti stavieb jadrovej elektrárne,
 • oprava podlahy v kontrolovanom pásme, oprava konštrukcií technologických stavebných objektov jadrovej elektrárne, 
 • oprava náterov v technologických stavebných objektoch jadrovej elektrárne, oprava náterov, murárske, tesárske, vodárske práce na technologických zariadeniach a objektoch v jadrovej elektrárni počas prevádzky a odstávky,
 • demontáž a montáž stropnej konštrukcie stavebných objektov jadrovej elektrárne, búracie práce železobetónových konštrukcií s odvozom stavebnej sutiny na skládku,
 • dekontaminácia reaktorovej sály A1, špeciálne čistenie jímok a nádrží, 
 • korektívna oprava náterov oblicovky v kontrolovanom pásme a v hermetickej zóne,
 • oprava náteru stien hermetických priestorov JE V2 SE-EBO,
 • čistenie a separácia kalov v barbotážnych žľaboch EBO V2
 • Stavebné úpravy a úpravy elektroinštalácie v SO 631A a 721
JESS, a.s.
 • Realizácia stráženého stanovišťa
 • Oprava fasády obj.53
ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR INTERNATIONAL
 • Dekontaminácia primárneho okruhu
Chemcomex Praha, a.s.
 • Demontáž zariadení strojovne JE V1 vrátane búrania stolíc TG
 • Projektová dokumentácia pre Zriadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM
 • Inštalácia koľajovej váhy a inštalácia monitora aktivity – projektová dokumentácia a realizácia
 • Preloženie monitora aktivity v rámci SO 490:V1 – zriadenie kontrolovaného pásma
Despe
 • Demolácia chladiacich veží JE V1
Westinghouse
 • demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu,
 • demontáž a fragmentácia vnútro-reaktorových častí (kolpak, tepelná izolácia šácht reaktorov, horný blok s tepelnou izoláciou, vodná biologická ochrana, veko a prstenec tlakovej nádoby reaktora),
 • projektovanie a výstavba seizmicky odolných bazénov mokrej fragmentácie reaktorov,
 • výstavba žeriavov a žeriavových dráh na reaktorovej sále vrátane údržby a elektrických rozvodov,
 • obsluha rezacích zariadení na fragmentáciu vnútro-reaktorových častí a tlakových nádob reaktorov pod vodou,
 • výpočet seizmickej odolnosti a redukcie šachty reaktora,
 • demolácia aktivovaných a kontaminovaných častí šácht reaktorov
 • demontáž oceľových oblicoviek v miestnostiach hermetickej zóny
 • demolácia kontaminovaných betónov bazéna skladovania vyhoretého paliva a univerzálneho hniezda
 • demolácia kontaminovaných betónov nádrží havarijnej zásoby roztoku bóru
 • obsluha dekontaminačnej linky
 • obsluha dozimetrických meraní a klasifikácia rádioaktívnych materiálov
 • Čistenie a dekontaminácia odsávacieho ventilátora
 • Dekontaminácia PO
NUVIA, a.s
 • Oprava zariadení radiačnej kontroly
 • Stavebné práce v JE V2
VUJE a.s. Trnava
 • fragmentačné práce komponentov primárneho okruhu,
 • vyradenie (likvidácia) 30 ks zásobníkov podľa schváleného technologického postupu likvidácie,
 • úprava kontaminovaných zemín a betónovej sutiny – stavebné úpravy,
 • podporné práce pri realizácii inšpekčného stendu pre monitorovanie vyhoreného jadrového paliva,
 • spracovanie a úprava kalov z technológií jadrovej elektrárne, z bazéna DS a zberných šácht
VÚEZ, a.s. Levice
 • výkon prác vo výškach horolezeckou technikou – montáž meracích terčíkov a vyhľadávanie netesností,
 • výkon prác vo výškach horolezeckou technikou – montáž na VE Gabčíkovo

 

EZ ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o.

• výškové práce na chladiacich vežiach JE V2

AMEC Nuclear Slovakia s.r.o.
 • úprava podlahy strojovne JE V1,
 • lešenárske práce,
 • odber vzoriek zo šachty reaktora I. a II. bloku JE V1 diamantovým vŕtaním
STABIL, spol. s r.o.
• diamantové jadrové vŕtanie betónovej steny v Jaslovských Bohuniciach
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ RAVING, a.s.
 • kompletná rekonštrukcia dozorne radiačnej kontroly EBO V1
VF, s.r.o.
 • systém monitorovania vypúšťania odpadových vôd do Manivieru,
 • búranie a prestavba tienenia labyrintu RA žiaričov ciachovne
ČEZ, a.s.
 • obnova náterov technológií elektrárne Počerady
ÚJV Řež, a.s.
 • vykonanie jadrových vrtov do železobetónových konštrukcií
 • hĺbkové vrty cez základovú dosku budovy reaktorov a odoberanie vzoriek zeminy a betónov

Priemysel

ZTS INMART a.s.
 • stavebné úpravy, stavebné prípravy pre montáž technológií
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
 • rekonštrukčné stavebné práce, priemyselné čistenie vo výrobe
Energomont s.r.o.
 • zvyšovanie seizmickej odolnosti obvodových plášťov
Chirana - Dental, s.r.o.
 • priemyselné čistenie výrobných priestorov, rekonštrukčné stavebné práce
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • diagnostika betónových konštrukcií
VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
 • priemyselné vyčistenie stien a konštrukcií haly
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
 • zatepľovanie obvodového plášťa bytového domu v Piešťanoch s komplexnou rekonštrukciou strechy a balkónov
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
 • čistenie povrchu stien a stropov liečebných hotelov, sanácia strechy hotela Slovan, rekonštrukcia kuchyne hotela Grand
ENERGOCLIMA spol. s r.o.
 • vŕtanie otvorov do železobetónových konštrukcií diamantovou technikou, antikorózne nátery stavebných konštrukcií a technologických zariadení
SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.
 • zvyšovanie seizmickej odolnosti obvodových plášťov
 • montáž a demontáž lešenia v JE A1 a JE V1
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
 • údržba a antikorózny náter meteo stožiara
VÚB Trnava
 • kompletné čistenie preskleného obvodového plášťa budovy banky
EKOM s.r.o.
 • čistenie montážnej haly, lisovne a vysávanie lakovne

Verejný sektor

Mesto Piešťany

• rekonštrukcia prístrešku hudobného pavilónu, rekonštrukcia terasy umeleckej školy, rekonštrukcia telocvične,
• rekonštrukcia strechy gymnázia

Mesto Trenčín
 • vypracovanie dokumentácie stavebných zámerov verejnej práce pre projekty financované z fondov EÚ
Ministerstvo obrany SR
 • vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce na výstavbu simulátora na letisku Sliač
 • stavebné práce v kasárňach v Topoľčanoch
NATO
 • LIDAR prieskum
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu letiska Sliač,
 • vykonanie terénnych prieskumov v areáli vojenskej základne Sliač (pyrotechnický, azbestu, inžiniersko-geologický, hydrologický, environmentálny, topografický, statický, stavebný, inžinierskych sietí, dažďovej drenáže)

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore