Projektovanie stavieb a inžiniering

busy-construction-site-and-construction-equipment-2023-11-27-05-10-25-utc

Projektovanie stavieb a inžiniering

ROBO Piešťany, a.s. v rámci inžinierskej činnosti zabezpečuje všetky nevyhnutné úkony, komplexné projekty a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o stavebné povolenie, prípadné územné rozhodnutie, stavebný zámer, alebo búracie povolenie.

Na požiadanie investora môže zabezpečiť výber zhotoviteľa, stavebný dozor na stavbe, vrátane kontroly rozpočtových nákladov stavby a prípravy stavby na kolaudáciu.

Rozsah prác:

predprojektové prípravné práce so všetkými potrebnými prieskumami a odbermi vzoriek (inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia vrátane hydrogeologického posudku na vsakovanie zrážkových vôd, geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov, meranie a zobrazenie polohopisu a výškopisu, zameranie a meranie existujúcich inžinierskych sietí, LIDAR prieskum, prieskum prítomnosti azbestu, pyrotechnický prieskum, TV monitoring kanalizácie, statický a dynamický prieskum existujúcich cestných telies

projektové práce, statické posúdenie stavebných konštrukcií, architektonické práce, návrh technologických postupov, návrh bezpečných pracovných postupov, plány BOZP, OPP, posudzovanie rizík, komunikácia s úradmi, spracovávanie tepelno–technických posudkov stavebných objektov, zabezpečenie spracovania a vydania certifikátu o ich energetickej hospodárnosti, energetický audit, príprava ponúk do verejných súťaží, vedenie a kontrola zákaziek pre klientov

výkon stavby vedúceho a stavebného dozoru na stavbe

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie

V oblasti „zelených projektov“, akým je napr. zatepľovanie budov, spoločnosť poskytuje komplexné služby nielen pri realizácii, ale aj pri zabezpečení žiadosti o štátny príspevok na realizáciu spomínaných zelených projektov.

Máte viac otázok?

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Návrat hore